Datum van inwerkingtreding:  14 November  2016

Art. 1 Toepassingsgebied, aanvaarding en wijziging

Deze algemene voorwaarden (hierna de “Algemene Voorwaarden” genoemd) worden van kracht op de hierboven vermelde datum en zijn van toepassing op alle diensten, ongeacht de aard, geleverd door bpost NV onder de naam bringr (hierna bringr).

Door beroep te doen op de diensten van bringr aanvaardt de chauffeur deze Algemene Voorwaarden zonder voorbehoud.

De “chauffeur” in deze Algemene Voorwaarden is elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een beroep doet op bringr om een verzoeker (“verzoeker”) te vinden die een goed of goederen (“goederen”) van de ene naar de andere plaats wilt vervoeren. De chauffeur zal de goederen bij de verzender of op een ophaalplaats (“verzender”) ophalen en afleveren bij een bestemmeling of afleverplaats (“bestemmeling”) volgens de modaliteiten overeengekomen met de verzoeker. De verzoeker kan de verzender, de bestemmeling of een derde zijn.

De algemene of bijzondere voorwaarden van de chauffeur of van een andere partij dan bringr, zijn in geen geval van toepassing en worden te allen tijde van de hand gewezen. Dat geldt tevens indien de voorwaarden van de chauffeur of van een andere partij niet uitdrukkelijk werden afgewezen.

De diensten van bringr zijn beperkt tot het ter beschikking stellen van een software platform of een mobiele applicatie (het “Platform”) om een verzoeker toe te laten een chauffeur te vinden voor de levering van goederen. Het vervoerscontract wordt rechtstreeks tussen de verzoeker en de chauffeur aangegaan wanneer een chauffeur het voorstel van een verzoeker om goederen van de verzender naar de bestemmeling te vervoeren, aanvaardt. Deze aanvaarding gebeurt via het Platform.

bringr heeft het recht om de levering van haar diensten en/of de daaraan verbonden tarieven op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten, stop te zetten of te wijzigen, met dien verstande dat dergelijke beslissing onmiddellijk en van rechtswege van toepassing is en geen invloed heeft op de voorwaarden voor de diensten die eerder aan bringr werden toevertrouwd.

Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door bringr worden aangepast. De chauffeur zal van de aanpassing(en) en de datum van de inwerkingtreding van de aanpassing(en) op de hoogte gebracht worden via de door bringr geschikt geachte techniek. Dit kan bijvoorbeeld per email zijn of via een pop-up bij het gebruik van het Platform.

Het Platform kan enkel gebruikt worden voor het vervoer en de levering van goederen in België te land.

Art. 2 Gebruik van het Platform

Om gebruik te kunnen maken van het Platform moet de chauffeur:

 • zich inschrijven en daarbij naam, gsm nummer, emailadres, thuisadres en bankrekeningnummer geven, en
 • deze Algemene Voorwaarden en de privacyverklaring (link op onze website) expliciet aanvaarden.

bringr behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoud en functionaliteiten van het Platform. bringr verleent aan de chauffeur een beperkt, niet-exclusieve en niet overdraagbare licentie om het Platform te gebruiken in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden onder voorbehoud van betaling van een commissie aan bringr.

bringr kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot bringr tijdelijk of definitief weigeren indien de chauffeur:

 • het Platform gebruikt op een manier die niet strookt met deze Algemene Voorwaarden, de gedragscode (link op onze landingpage), toepasselijke regelgeving of op een manier die de integriteit van derden of de reputatie van bringr aantast,
 • het Platform misbruikt,
 • de betaling van de commissie verschuldigd aan bringr voor het gebruik van het Platform weigert,
 • niet over de minimum gestelde evaluatiescore beschikt,
 • onvolledige of onnauwkeurige informatie verschaft bij de inschrijving op het Platform, en
 • nalaat bringr te informeren bij wijziging van zijn/haar gegevens medegedeeld aan bringr op het moment van de inschrijving.

Art. 3 Voor transport verboden goederen

Het Platform mag in geen geval gebruikt worden om gevaarlijke goederen (zoals bepaald in de regelgeving van toepassing op het vervoer van gevaarlijke producten met inbegrip van ADR, CMR, IMDG-code) en andere goederen waarvoor een vergunning vereist is, te vervoeren.

Zijn onder andere verboden om te worden vervoerd door middel van het Platform (niet limitatief):

 • Drugs, verdovende middelen en psychotrope stoffen;
 • Voorwerpen, geschriften of substanties in het algemeen waarvan de invoer, de uitvoer, de productie, de omloop, de verspreiding, het gebruik, het bezit, de verkoop of het vervoer ervan bij wet verboden is;
 • Voorwerpen die door hun vorm, aard of verpakking een gevaar kunnen vormen voor personen of die andere zendingen, de uitrusting van chauffeur of goederen van derden (inclusief pakjes) kunnen vuil maken of beschadigen;
 • Chemische producten, ontplofbare, ontvlambare of radioactieve stoffen, besmettelijke substanties, koolzuurgas in vaste vorm (koolzuursneeuw) of andere gevaarlijke substanties, die een gevaar kunnen vormen.
 • Bederfelijke biologische stoffen en/of besmettelijke stoffen, levende dieren, parasieten of producten van dierlijke oorsprong;
 • Voorwerpen die op de buitenzijde aantekeningen dragen die strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden;
 • Wapens, essentiële onderdelen van wapens en munitie, namaakwapens, messen, zwaarden, dolken ..
 • Gassen onder druk, giftige of bijtende stoffen, brandstoffen en organische peroxides;

 Zijn niet verboden om te worden vervoerd, maar wel uitgesloten van verzekering via het Platform:

 • Voedingswaren en producten uit tabak of andere producten waarop accijnzen worden geheven.
 • Elk ander scherp of snijdend voorwerp.
 • Plantaardige stoffen
 • Waarden aan toonder, muntstukken, bankbiljetten, juwelen (behoudens fantasiejuwelen met een waarde van minder dan 500,00 EUR per pakket voor zover deze geen goud, zilver of edelstenen bevatten), kunstvoorwerpen en verzamelwerken of andere kostbare materialen, met inbegrip van dierenpelsen, en meer algemeen alle goederen met een waarde van meer dan 500,00 EUR.

Indien de chauffeur dergelijke goederen toch zou vervoeren, doet hij/zij dit op zijn/haar eigen verantwoordelijkheid en zal hij/zij bringr en derden vrijwaren van alle schade en gevolgen die de goederen ondervinden als gevolg van de niet-naleving van deze Algemene Voorwaarden en de toepasselijke reglementering, zelfs al heeft hij/zij bringr op de hoogte gebracht van de aard van de goederen.

bringr sluit elke aansprakelijkheid gelieerd aan de aard van de goederen, uit. De chauffeur erkent uitdrukkelijk met deze uitsluiting van aansprakelijkheid vertrouwd te zijn en die te aanvaarden.

Art. 4 Inspectie – Weigering of opschorting van diensten

De chauffeur stemt ermee in dat elke overheidsdienst, waaronder de douane, op elk ogenblik de verpakking van de goederen mag openen om de goederen te inspecteren.

De chauffeur is verplicht alle goederen die niet overeenstemmen met de beschrijving aangegeven door de verzoeker op het Platform of die niet in overeenstemming zijn met deze Algemene Voorwaarden, te weigeren en desgevallend terug te geven aan de verzender of de verzoeker.

Wanneer de chauffeur de zending in ontvangst neemt, moet hij ook de goede staat ervan verifiëren. Indien de zending niet in goede staat is, moet de chauffeur foto’s in de applicatie toevoegen die de beschadiging van de zending weergeven. In geval van beschadiging kan de chauffeur ook weigeren de zending te transporteren.

Art. 5 Verplichtingen van bringr

De verplichtingen van bringr zijn beperkt tot het in contact brengen van de verzoeker en de chauffeur met het oog op het verzenden van goederen in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden en de van kracht zijnde wetgeving.

bringr garandeert niet dat:

 • een verzoek tot het vervoeren van goederen voor de chauffeur beschikbaar zal zijn of dat een bepaald minimum inkomen kan worden bekomen,
 • de goederen aangeboden door de verzender conform deze Algemene Voorwaarden en de toepasselijke wetgeving zijn,
 • de verzender aanwezig zal zijn bij de ophaling,
 • de bestemmeling aanwezig zal zijn voor de ontvangst van de goederen.

bringr stelt alles in het werk om een verzoeker en een chauffeur met elkaar in contact te brengen. De diensten van de chauffeur worden echter niet in opdracht van bringr verleend maar rechtstreeks tussen de verzoeker en de chauffeur overeengekomen via het Platform. Bijgevolg kan bringr niet instaan voor het voorkomen en het gedrag van de verzender en de bestemmeling. De chauffeur zal de nodige voorzichtigheid aan de dag moeten leggen, zoals voor alle gebruik van sociale media.

Art. 6 Verplichtingen en verantwoordelijkheid van de chauffeur

De chauffeur zal zich op het Platform moeten aanmelden en alle gevraagde informatie correct en nauwkeurig invullen, alsook alle wijzigingen met betrekking tot deze informatie onmiddellijk ter kennis brengen van bringr via het volgend emailadres:support@bringr.be of rechtstreeks via het Platform (voor zover mogelijk).

 De chauffeur garandeert dat hij/zij:

 • als natuurlijke persoon minstens 18 jaar is en geldig in België verblijft, of als rechtspersoon geldig is opgericht;
 • over de nodige vergunningen en toestemmingen beschikt op het moment van de dienstverlening om het vervoer van de goederen uit te voeren, met inbegrip van maar niet limitatief: in het bezit zijn van een geldig rijbewijs, een geldige autoverzekering en de vereiste vervoersvergunning indien van toepassing; niet vervallen zijn van het recht tot sturen; in het geval van een bedrijfswagen de toelating hebben om deze wagen te gebruiken voor deze doeleinden;
 • de vervoersdiensten naar best vermogen en met de nodige zorg zal uitvoeren en te allen tijde in overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving betreffende goederenvervoer en de wegcode;
 • de richtlijnen bepaald door het Platform met betrekking tot de ophaling en de levering zal respecteren, zoals een foto nemen van de goederen met behulp van het Platform;
 • de goederen met de nodige zorg zal behandelen en desgevallend opslaan indien er enige tijd tussen ophaling en levering werd overeengekomen;
 • onmiddellijk contact zal opnemen met de verzoeker indien de ophaling en/of de levering niet tijdig zal kunnen gebeuren en met de verzoeker hiervoor een oplossing zal uitwerken;
 • het Platform niet zal gebruiken voor personenvervoer. Dit betekent ook dat de chauffeur de verzoeker of de verzender niet samen met de goederen mag vervoeren; en
 • zal voldoen aan zijn/haar fiscale en of sociale verplichtingen en zijn/haar inkomen bekomen via het Platform zal aangeven in overeenstemming met de toepasselijke fiscale en sociale wetgeving.

De chauffeur zal bringr, de verzoeker en derden vrijwaren voor elke aansprakelijkheid die zou voortvloeien uit het feit dat de bovenvermelde verklaringen van de chauffeur niet overeenstemmen met de werkelijkheid, en zal alle hierdoor ontstane schade of kosten, met inbegrip van gerechtskosten, vergoeden.

bringr is gerechtigd zonder voorafgaandelijk toestemming een overzicht van de door de chauffeur geleverde diensten en de ontvangen vergoedingen over te maken aan de betrokken administraties, met inbegrip van de fiscale administratie.

Art. 7 Tarieven en betalingsvoorwaarden

De chauffeur zal door de verzoeker worden betaald via een tussenpersoon, ADYEN BV, Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam, P.O. Box 10095, 1001 EB AMSTERDAM, Nederland (Adyen) (“Adyen”). De algemene voorwaarden (link op onze website) van Adyen maken integraal deel uit van deze Algemene Voorwaarden.

De chauffeur zal een commissie betalen aan bringr voor het gebruik van het Platform. Deze commissie, almede de bedrijfsvoorheffing, zal automatisch door Ayden afgetrokken worden van het bedrag dat de verzoeker aan de chauffeur betaalt en door Ayden doorgestort worden aan bringr. Het bedrag van de commissie wordt bepaald op het moment dat de verzoeker zijn aanvraag op het Platform geregistreerd heeft.

Alle tarieven voor de in het kader van deze overeenkomst geleverde diensten zijn in euro en desgevallend inclusief btw en eventuele andere taksen, heffingen en belastingen. bringr zal de bedrijfsvoorheffing onmiddellijk aan de bron inhouden en voor rekening van de chauffeur aan de bevoegde belastingsadministratie doorstorten.

De tarieven alsook het percentage of het bedrag van de commissie kunnen te allen tijde aangepast worden. Het enige geldige tarief voor een bepaalde opdracht is deze welke tussen de verzoeker en de chauffeur werd overeengekomen en dat bepaald wordt via het Platform.

bringr zal voor de commissie verschuldigd voor het gebruik van het Platform aan de chauffeur enkel een factuur uitreiken indien de chauffeur aan bringr laat weten te handelen voor beroepsdoeleinden en hiertoe alle nodige informatie heeft meegedeeld.

De eventuele uitreiking van een factuur aan de verzoeker voor de vervoersopdracht zelf is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de chauffeur. bringr kan hiervoor geen facturen uitreiken.

Art. 8 Schadeloosstelling in geval van verlies, schade of averij

Een verzekering die schade aan en/of verlies van de goederen dekt en onderschreven bij de Maatschappijen vertegenwoordigd door NV Jean Verheyen (“verzekeraar”), is inbegrepen voor elke zending die via bringr besteld wordt.

De tussenkomst van de verzekeraar beperkt zich tot een maximum van 500 (vijfhonderd) EUR per pakje. De algemene voorwaarden met betrekking tot de verzekering kunnen hier (link op onze website) worden geraadpleegd en maken integraal deel uit van deze Algemene Voorwaarden.

Verschillende goederen die deel uitmaken van één en hetzelfde verzoek zullen als één (1) pakje beschouwd worden in het kader van de verzekering.

bringr aanvaardt geen verklaringen van de verzoeker of van andere personen over de waarde van de inhoud van de goederen. Geen enkele waardevermelding op geen enkel document zal worden beschouwd als een waardevermelding.

In geval van schade aan en/of verlies van de goederen, zal de waarde van de goederen dienen aangetoond te worden via een aankoopfactuur.

In geval van schade aan en/of verlies van de goederen voor het bedrag dat de 500 EUR verzekeringsdekking overschrijdt, en/of in geval van schade veroorzaakt door de goederen, zullen de verzoeker en de chauffeur dit autonoom met elkaar regelen. 

Voor vragen met betrekking tot terugbetalingen kan contact opgenomen worden met de bringr helpdesk via support@bringr.be of via het telefoonnummer dat in de app en op de landingpage vermeld staat.

Art. 9 Beperking van aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van bringr is beperkt tot het vinden van een chauffeur of het desgevallend binnen een redelijke termijn informeren van de verzoeker dat geen chauffeur kon worden gevonden.

bringr is in geen geval aansprakelijk voor schade aan, verlies van of schade veroorzaakt door de goederen. bringr kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse schade, zoals maar niet beperkt tot winstderving (bv. daling of verlies van de omzet, verlies van winst, klanten, gegevens enz.) die zou voortvloeien uit een contractuele en/of extracontractuele fout van bringr en/of zijn aangestelden en/of zijn onderaannemers. bringr is evenmin aansprakelijk voor de fiscale verplichtingen en sociale zekerheidsverplichtingen, of de gevolgen ervan, van de chauffeur. Informatie die omtrent de fiscale verplichtingen en sociale zekerheidsverplichtingen van de chauffeurs wordt verstrekt op de website van bringr vormt geen juridisch advies. bringr garandeert niet de juistheid en de volledigheid van die informatie. Niettegenstaande enige andersluidende bepaling is de aansprakelijkheid van bringr in alle geval beperkt tot €500 (vijfhonderd Euro ) per vervoer.

Art. 10 Elektronische verwerking van de gegevens

De chauffeur aanvaardt het gebruik van elektronische communicatiemiddelen. In dat verband ziet hij/zij af van de mogelijkheid om art. 1323 en volgende artikelen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de bewijskracht, namelijk de betwisting van de handtekening en het geschrift te doen toepassen.

Art. 11 Evaluatie – Rating

De verzoeker zal de mogelijkheid hebben om de chauffeur te evalueren, en omgekeerd zal de chauffeur de verzoeker kunnen evalueren. Deze evaluatie kan gepubliceerd worden op het Platform. De chauffeur erkent en aanvaardt dat deze evaluatie publiekelijk kan worden gemaakt en dat bringr de toegang tot het Platform tijdelijk of definitief kan ontzeggen aan een chauffeur die over een onvoldoende evaluatie beschikt. bringr oefent geen controle uit op deze evaluaties en kan niet verantwoordelijk worden geacht voor de inhoud van deze evaluaties. Desalniettemin behoudt bringr zich het recht voor om zulke controle uit te oefenen en evaluaties die niet stroken met de gedragscode (link op onze website)  te verwijderen.

Klachten over evaluaties kunnen geadresseerd worden aan support@bringr.be.

De mogelijkheid tot evaluatie zal niet aanwezig zijn tijdens de testfase van het Platform.

Art. 12 Verwerking van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de verzoeker, de verzender, de chauffeur en de bestemmeling (of van hun personeelsleden) die hij/zij aan bringr meedeelt, worden door bringr gebruikt met het oog op de levering van de in deze Algemene Voorwaarden bedoelde diensten en de commerciële doeleinden van de door bringr en door de in de zin van artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen aan bringr verbonden vennootschappen geleverde en/of verdeelde diensten. Tenzij de verzoeker, de verzender, de chauffeur of de bestemmeling (of zijn betrokken personeelsleden) zich daartegen verzet(ten), mogen deze gegevens voor die doeleinden worden meegedeeld aan deze verbonden vennootschappen.

De emailadressen die de gebruikers in de applicatie opgegeven hebben, mogen door het platform gebruikt worden om informatie over bringr te communiceren. De gebruiker heeft de mogelijkheid om zich op elk moment uit te schrijven van deze communicaties, via de ‘uitschrijf’ optie in elke communicatie.

De chauffeur gaat ermee akkoord dat de foto’s van goederen die op het Platform worden opgeladen door bringr kunnen gebruikt en bewerkt worden voor commerciële doeleinden.

De chauffeur gaat er ermee  akkoord dat de gsm nummers van de betrokkenen (= verzoeker, verzender, chauffeur en bestemmeling) voor deze betrokkenen beschikbaar gesteld worden op het Platform totdat voor het goed in kwestie de status ‘delivered’ vermeld wordt.

De chauffeur gaat ermee akkoord dat de chat berichten die via de bringr applicatie verstuurd worden tussen de verzender, chauffeur en eventueel bestemmeling gezien kunnen worden door de beheerders van het platform en dat deze berichten bij betwisting gebruikt kunnen worden.

Indien de verzoeker, de verzender, de chauffeur of de bestemmeling (of hun betrokken personeelsleden) niet wenst dat zijn/haar persoonsgegevens voor die doeleinden gebruikt en/of meegedeeld worden, kan hij/zij dat op elk moment schriftelijk aan bringr meedelen. De verzoeker, de verzender, de chauffeur en de bestemmeling beschikt eveneens over een inzage- en correctierecht van zijn persoonsgegevens. Hij/zij kan deze rechten uitoefenen mits hij een gedateerd, ondertekend en schriftelijk verzoek stuurt naar bpost (bringr), Muntcentrum, 3de verdieping, 1000 Brussel.

De privacyverklaring (link op onze website) maakt integraal deel uit van deze Algemene Voorwaarden.

bringr gebruikt geen cookies in de app maar houdt wel data in local storage op het device.

Art. 13 Varia

De eventuele nietigverklaring van één of meerdere clausules van deze overeenkomst of delen van deze overeenkomst of clausules, houdt niet de nietigverklaring van de hele overeenkomst in, doch slechts van het getroffen gedeelte.

De partijen mogen, onverminderd het recht van bringr om een onderaannemer haar verbintenissen te doen uitvoeren, de rechten en plichten die voortvloeien uit deze overeenkomst, niet overdragen aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. bringr mag echter op elk ogenblik de overeenkomst overdragen aan één van zijn verbonden vennootschappen.

Geschillen over of met betrekking tot deze overeenkomst waarover geen minnelijke schikking kan worden getroffen, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken te Brussel.

Deze overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht.

De partijen verbinden zich ertoe om de vertrouwelijke technische en commerciële informatie waarvan ze kennis krijgen in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst, volstrekt vertrouwelijk te houden ten aanzien van derden. Dat is echter niet van toepassing op de informatie waarvan de verspreiding vereist is krachtens een wet, reglement of gerechtelijke beslissing of op informatie die reeds rechtmatig door een derde publiek werd gemaakt.

Algemene voorwaarden bringr – Verzoeker

Datum van inwerkingtreding: 14 November 2016

Art. 1 Toepassingsgebied, aanvaarding en wijziging

Deze algemene voorwaarden (hierna de “Algemene Voorwaarden” genoemd) worden van kracht op de hierboven vermelde datum en zijn van toepassing op alle diensten, ongeacht de aard, geleverd door bpost NV onder de naam bringr (hierna bringr).

Door beroep te doen op de diensten van bringr aanvaardt de verzoeker deze Algemene Voorwaarden zonder voorbehoud.

De “verzoeker in deze Algemene Voorwaarden refereert naar elke natuurlijke persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks via een verzoekverwerker een beroep doet op bringr om een chauffeur te vinden voor de ophaling bij een natuurlijke persoon of rechtspersoon of op een ophaalplaats (“verzender”) van een goed of goederen (“goederen”) en de levering van die goederen aan een natuurlijke persoon of rechtspersoon of afleverplaats (“bestemmeling”). De verzoeker kan de verzender, de bestemmeling of een derde zijn. De “chauffeur” is elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die op vraag van een verzoeker via bringr aanvaard heeft om de betrokken goederen te vervoeren van de verzender naar de bestemmeling.

De algemene of bijzondere voorwaarden van de verzoeker of van een andere partij dan bringr, zijn in geen geval van toepassing en worden te allen tijde van de hand gewezen. Dat geldt tevens indien de voorwaarden van de chauffeur of van een andere partij niet uitdrukkelijk werden afgewezen.

De diensten van bringr zijn beperkt tot het ter beschikking stellen van een software platform of een mobiele applicatie (het “Platform”) om een verzoeker toe te laten een chauffeur te vinden voor de levering van goederen. Het vervoerscontract wordt rechtstreeks tussen de verzoeker en de chauffeur aangegaan wanneer een chauffeur het voorstel van een verzoeker om goederen van de verzender naar de bestemmeling te vervoeren, aanvaardt. Deze aanvaarding gebeurt via het Platform.

bringr heeft het recht om de levering van haar diensten en/of de daaraan verbonden tarieven op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten, stop te zetten of te wijzigen, met dien verstande dat dergelijke beslissing onmiddellijk en van rechtswege van toepassing is en geen invloed heeft op de voorwaarden voor de diensten die eerder aan bringr werden toevertrouwd.

Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door bringr worden aangepast. De verzoeker zal van de aanpassing(en) en de datum van de inwerkingtreding van de aanpassing(en) op de hoogte gebracht worden via de door bringr geschikt geachte techniek. Dit kan bijvoorbeeld per email zijn of via een pop-up bij het gebruik van het Platform.

Het Platform kan enkel gebruikt worden voor het vervoer en voor de levering van goederen in België te land.

Art. 2 Gebruik van het Platform

Om gebruik te kunnen maken van het Platform moet de verzoeker:

 • zich inschrijven en daarbij gsm nummer en emailadres geven, en
 • deze Algemene Voorwaarden en de privacyverklaring (link op onze landingpage) expliciet aanvaarden.

bringr behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoud en functionaliteiten van het Platform. bringr verleent aan de verzoeker een beperkt, niet-exclusieve en niet overdraagbare licentie om het Platform te gebruiken in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden.

bringr kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot bringr tijdelijk of definitief weigeren indien de verzoeker:

 • het Platform gebruikt op een manier die niet strookt met deze Algemene Voorwaarden, de gedragscode (link op onze landingpage), toepasselijke regelgeving of op een manier die de integriteit van derden of de reputatie van bringr aantast,
 • het Platform misbruikt,
 • niet over de minimum gestelde evaluatiescore beschikt,
 • onvolledige of onnauwkeurige informatie verschaft bij de inschrijving op het Platform, en
 • nalaat bringr te informeren bij wijziging van zijn/haar gegevens medegedeeld aan bringr op het moment van de inschrijving.

Art. 3 Voor transport verboden goederen

Het Platform mag in geen geval gebruikt worden om gevaarlijke goederen (zoals bepaald in de regelgeving van toepassing op het vervoer van gevaarlijke producten met inbegrip van ADR, CMR, IMDG-code) en andere goederen waarvoor een vergunning vereist is, te vervoeren.

Zijn onder andere verboden om te worden vervoerd door middel van het Platform (niet limitatief):

 • Drugs, verdovende middelen en psychotrope stoffen;
 • Voorwerpen, geschriften of substanties in het algemeen waarvan de invoer, de uitvoer, de productie, de omloop, de verspreiding, het gebruik, het bezit, de verkoop of het vervoer ervan bij wet verboden is;
 • Voorwerpen die door hun vorm, aard of verpakking een gevaar kunnen vormen voor personen of die andere zendingen, de uitrusting van chauffeur of goederen van derden (inclusief pakjes) kunnen vuil maken of beschadigen;
 • Chemische producten, ontplofbare, ontvlambare of radioactieve stoffen, besmettelijke substanties, koolzuurgas in vaste vorm (koolzuursneeuw) of andere gevaarlijke substanties, die een gevaar kunnen vormen.
 • Bederfelijke biologische stoffen en/of besmettelijke stoffen, levende dieren, parasieten of producten van dierlijke oorsprong;
 • Voorwerpen die op de buitenzijde aantekeningen dragen die strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden;
 • Wapens, essentiële onderdelen van wapens en munitie, namaakwapens, messen, zwaarden, dolken ..
 • Gassen onder druk, giftige of bijtende stoffen, brandstoffen en organische peroxides;

 Zijn niet verboden om te worden vervoerd, maar wel uitgesloten van verzekering via het Platform:

 • Voedingswaren en producten uit tabak of andere producten waarop accijnzen worden geheven.
 • Elk ander scherp of snijdend voorwerp.
 • Plantaardige stoffen
 • Waarden aan toonder, muntstukken, bankbiljetten, juwelen (behoudens fantasiejuwelen met een waarde van minder dan 500,00 EUR per pakket voor zover deze geen goud, zilver of edelstenen bevatten), kunstvoorwerpen en verzamelwerken of andere kostbare materialen, met inbegrip van dierenpelsen, en meer algemeen alle goederen met een waarde van meer dan 500,00 EUR.

De verzoeker is verantwoordelijk voor alle gevolgen en alle schade die bringr, de chauffeur en derden ondervinden omwille van de niet-naleving van deze Algemene Voorwaarden en de toepasselijke reglementering, zelfs al heeft hij/zij bringr en/of de chauffeur op de hoogte gebracht van de aard van de goederen. bringr sluit elke aansprakelijkheid gelieerd aan de aard van de goederen, uit.

De verzoeker erkent uitdrukkelijk met deze uitsluiting van aansprakelijkheid vertrouwd te zijn en die te aanvaarden.

Art. 4 Inspectie – Weigering of opschorting van diensten en gerelateerde kosten

De verzoeker stemt ermee in dat de chauffeur en elke overheidsdienst, waaronder de douane, op elk ogenblik de verpakking van de goederen mag openen om de goederen te inspecteren.

Het feit dat de chauffeur de goederen aanneemt, houdt niet in dat de chauffeur erkent dat het pakket voldoet aan alle voorwaarden om tot het transport te worden toegelaten.

De chauffeur heeft het recht om de afgifte of ophaling van goederen te weigeren en/of het transport ervan op te schorten of om de goederen terug naar hun verzender of de verzoeker te sturen indien het volgens hem/haar om verboden of gevaarlijke goederen gaat of indien de andere voorwaarden niet zijn nageleefd en/of de omschrijving zoals opgegeven door de verzoeker via het Platform niet overeenkomen met de te vervoeren goederen.

De verzoeker is aansprakelijk ten aanzien van de chauffeur indien de weigering of opschorting aanleiding zou geven tot kosten of tot enige aansprakelijkheid ten laste van de chauffeur. De verzoeker zal bringr vrijwaren tegen elke eis tot schadevergoeding vanwege de chauffeur of derden.

Art. 5 Verplichtingen van bringr

De verplichtingen van bringr zijn beperkt tot het in contact brengen van de verzoeker en de chauffeur met het oog op het verzenden van goederen in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden en de van kracht zijnde wetgeving.

bringr garandeert niet dat:

 • een chauffeur zal worden gevonden,
 • de chauffeur bekwaam is,
 • de goederen (correct en tijdig) geleverd zullen worden, en
 • de bestemmeling aanwezig zal zijn voor de ontvangst van de goederen.

bringr stelt alles in het werk om een chauffeur te vinden. De diensten van de chauffeur worden echter niet in opdracht van bringr verleend maar rechtstreeks tussen de verzoeker en de chauffeur overeengekomen via het Platform. De chauffeur levert zijn/haar diensten op onafhankelijke wijze en niet als werknemer of contractant van bringr of van een bpost onderneming. Bijgevolg kan bringr niet instaan voor het voorkomen en het gedrag van de chauffeur. De verzoeker, de verzender en de bestemmeling zullen de nodige voorzichtigheid aan de dag moeten leggen, zoals voor alle gebruik van sociale media.

Art. 6 Verplichtingen en verantwoordelijkheid van de verzoeker

De verzoeker zal zich op het Platform moeten aanmelden en alle gevraagde informatie correct en nauwkeurig invullen, alsook alle wijzigingen met betrekking tot deze informatie onmiddellijk ter kennis brengen van bringr via het volgend emailadres:support@bringr.be of rechtstreeks via het Platform (voor zover mogelijk).

De verzoeker garandeert dat:

 • hij/zij als natuurlijke persoon minstens 18 jaar is en geldig in België verblijft, of als rechtspersoon geldig is opgericht;
 • hij/zij handelt als natuurlijk persoon buiten het kader van zijn of haar beroepsactiviteit of voor rekening van een natuurlijk persoon die handelt buiten het kader van zijn of haar beroepsactiviteit
 • de goederen overeenstemmen met de omschrijving gegeven aan de chauffeur via het Platform;
 • de goederen conform zijn met deze Algemene Voorwaarden, in het bijzonder artikel 3;
 • hij/zij alle redelijke voorzorgen neemt om enige mogelijke schade ter vermijden
 • de goederen aangeboden zullen worden aan de chauffeur op de plaats en het tijdstip aangegeven op het Platform;
 • de goederen in ontvangst genomen zullen worden door de bestemmeling op de plaats en het tijdstip aangegeven op het Platform;
 • hij/zij het Platform niet zal gebruiken voor personenvervoer. Dit betekent ook dat de chauffeur de verzoeker of de verzender niet samen met de goederen mag vervoeren; en
 • de betaling zal verricht worden zoals aangegeven op het Platform.

De verzoeker zal bringr, de chauffeur en derden vrijwaren voor elke aansprakelijkheid die zou voortvloeien uit het feit dat de bovenvermelde verklaringen van de verzoeker niet overeenstemmen met de werkelijkheid of dat de goederen niet in overeenstemming zijn met deze algemene voorwaarden en/of de toepasselijke wetgeving, en zal alle hierdoor ontstane schade of kosten, met inbegrip van gerechtskosten, vergoeden.

De verzoeker is verantwoordelijk voor alle schade die wordt veroorzaakt door of via de aan de chauffeur toevertrouwde goederen, zowel ten gevolge van de aard van de goederen, of van hun  verpakking, zulks zowel voor schade aan de goederen zelf, als aan andere goederen, omgeving en personen.

Art. 7 Tarieven en betalingsvoorwaarden

De verzoeker zal het tarief dat via het Platform werd overeengekomen aan de chauffeur betalen via ADYEN BV, Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ Amsterdam, P.O. Box 10095, 1001 EB AMSTERDAM, Nederland (Adyen). In dit tarief is de commissie inbegrepen die door de chauffeur aan bringr betaald zal worden voor het gebruik van het Platform. De algemene voorwaarden (link op onze website) van Adyen maken integraal deel uit van deze Algemene Voorwaarden.

De mogelijkheid kan voorzien worden dat de goederen bij ontvangst betaald worden door de bestemmeling, mits aan de voorwaarden hieromtrent, voorzien op het Platform, voldaan wordt. Nadat bringr het bedrag voor de betaling van de goederen effectief ontvangen heeft van de bestemmeling, zal bringr dit overmaken aan de verzoeker. bringr is in geen geval aansprakelijk indien de gebruikte documenten of betalingsinstrumenten niet tot daadwerkelijke betaling van de goederen door de bestemmeling zou leiden.

Alle tarieven voor de in het kader van deze overeenkomst geleverde diensten zijn in euro en desgevallend inclusief btw en eventuele andere taksen, heffingen en belastingen.

De tarieven kunnen te allen tijde aangepast worden. Het enige geldige tarief voor een bepaald transport is deze welke tussen de verzoeker en de chauffeur werd overeengekomen via het Platform.

 Aangezien het vervoerscontract rechtstreeks wordt gesloten tussen de verzoeker en de chauffeur, zal bringr geen facturen uitreiken aan de verzoeker.

De verzoeker zal ten laatste bij het aanvragen van een eerste vervoer zijn/haar betalingsgegevens doorgeven. De verzoeker aanvaardt expliciet dat het Platform bij bevestiging van de aanvraag van een vervoer, via Adyen, een controle zal uitvoeren om na te gaan of het nodige saldo op de rekening aanwezig is, en dit saldo zal blokkeren op dat moment. Bij uitvoering van het vervoer zal het saldo van zijn rekening afgehaald worden. Indien er niet voldoende saldo is, zal de verzoeker zijn aanvraag niet kunnen doorvoeren.

Als de verzoeker een aanvraag voor transport annuleert nadat het vervoer reeds aanvaard werd door de chauffeur, zal de verzoeker desalniettemin het volledig bedrag moeten betalen aan de chauffeur.

Art. 8 Schadeloosstelling in geval van verlies, schade of averij

De bestemmeling bevestigt de goede staat van de zending bij ontvangst ervan, door middel van het ingeven van een pincode. Desgevallend verifieert de bestemmeling van de zending ook de goede staat van het door hem aangekochte goed dat hem via bringr werd toegezonden. Het ingeven van de pincode geldt als aanvaarding, zowel van de zending als van het aangekochte goed. Indien het goed bij ontvangst niet in goede staat zou zijn, moet de bestemmeling foto’s nemen waarop de schade of slechte staat zichtbaar is, en deze naar bringr sturen via support@bringr.be. Die foto’s gelden dan als voorbehoud voor de aanvaarding.

Een verzekering die schade aan en/of verlies van de goederen dekt en onderschreven bij de Maatschappijen vertegenwoordigd door NV Jean Verheyen (“verzekeraar”), is inbegrepen voor elke zending die via bringr besteld wordt.

Deze verzekering komt enkel tussen indien het goed tijdens het transport werd beschadigd of indien de zending tijdens het transport verloren is gegaan. Indien een chauffeur niet-conforme of beschadigde goederen toch zou vervoeren, is de verzoeker gehouden tot betaling van de kosten voor de terugzending van het goed indien de bestemmeling de goederen niet aanvaardt.

De tussenkomst van de verzekeraar beperkt zich tot een maximum van 500 (vijfhonderd) EUR per pakje. De algemene voorwaarden met betrekking tot de verzekering kunnen hier (link op onze landingpage) worden geraadpleegd en maken integraal deel uit van deze Algemene Voorwaarden.

Verschillende goederen die deel uitmaken van één en hetzelfde verzoek zullen als één (1) pakje beschouwd worden in het kader van de verzekering.

bringr aanvaardt geen verklaringen van de verzoeker of van andere personen over de waarde van de inhoud van de goederen. Geen enkele waardevermelding op geen enkel document zal worden beschouwd als een waardevermelding.

In geval van schade aan en/of verlies van de goederen, zal de waarde van de goederen dienen aangetoond te worden via een aankoopfactuur.

In geval van schade aan en/of verlies van de goederen voor het bedrag dat de 500 EUR verzekeringsdekking overschrijdt, en/of in geval van schade veroorzaakt door de goederen, zullen de verzoeker en de chauffeur dit autonoom met elkaar regelen. 

Voor vragen met betrekking tot terugbetalingen kan contact opgenomen worden met de bringr helpdesk via support@bringr.be of via het telefoonnummer dat in de app en op de landingpage vermeld staat.

Art. 9 Beperking van aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van bringr is beperkt tot het vinden van een chauffeur of het desgevallend binnen een redelijke termijn informeren van de verzoeker dat geen chauffeur kon worden gevonden.

bringr is in geen geval aansprakelijk voor schade aan, verlies van of schade veroorzaakt door de goederen. bringr kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse schade, zoals maar niet beperkt tot winstderving (bv. daling of verlies van de omzet, verlies van winst, klanten, gegevens enz.) die zou voortvloeien uit een contractuele en/of extracontractuele fout van bringr en/of zijn aangestelden en/of zijn onderaannemers. Niettegenstaande enige andersluidende bepaling is de aansprakelijkheid van bringr in alle geval beperkt tot €500 (vijfhonderd Euro ) per vervoer.

Art. 10 Elektronische verwerking van de gegevens

De verzoeker aanvaardt het gebruik van elektronische communicatiemiddelen. In dat verband ziet hij af van de mogelijkheid om art. 1323 en volgende artikelen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de bewijskracht, namelijk de betwisting van de handtekening en het geschrift, te doen toepassen.

Art. 11 Evaluatie – Rating

De chauffeur zal de mogelijkheid hebben om de verzoeker te evalueren, en omgekeerd zal de verzoeker de chauffeur kunnen evalueren. Deze evaluatie kan gepubliceerd worden op het Platform. De verzoeker erkent en aanvaardt dat deze evaluatie publiek kan worden gemaakt en dat bringr de toegang tot het Platform tijdelijk of definitief kan ontzeggen aan een verzoeker die over een onvoldoende evaluatie beschikt. bringr oefent geen controle uit op deze evaluaties en kan niet verantwoordelijk worden geacht voor de inhoud van deze evaluaties. Desalniettemin behoudt bringr zich het recht voor om zulke controle uit te oefenen en evaluaties die niet stroken met de gedragscode (link op onze website) te verwijderen.

Klachten over evaluaties kunnen geadresseerd worden aan support@bringr.be.

De mogelijkheid tot evaluatie zal niet aanwezig zijn tijdens de testfase van het Platform.

Art. 12 Verwerking van de persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de verzoeker, de verzender, de chauffeur en de bestemmeling (of van hun personeelsleden) die hij/zij aan bringr meedeelt, worden door bringr gebruikt met het oog op de levering van de in deze Algemene Voorwaarden bedoelde diensten en commerciële doeleinden van de door bringr en door de in de zin van artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen aan bringr. verbonden vennootschappen geleverde en/of verdeelde diensten. Tenzij de verzoeker, de verzender, de chauffeur of de bestemmeling (of zijn betrokken personeelsleden) zich daartegen verzet(ten), mogen deze gegevens voor die doeleinden worden meegedeeld aan deze verbonden vennootschappen.

De emailadressen die de gebruikers in de applicatie opgegeven hebben, mogen door het platform gebruikt worden om informatie over bringr te communiceren. De gebruiker heeft de mogelijkheid om zich op elk moment uit te schrijven van deze communicaties, via de ‘uitschrijf’ optie in elke communicatie.

De verzoeker gaat ermee akkoord dat de foto’s van goederen die op het Platform worden opgeladen door bringr kunnen gebruikt en bewerkt worden voor commerciële doeleinden.

De verzoeker gaat ermee akkoord dat de gsm nummers van de betrokkenen (= verzoeker, verzender, chauffeur en bestemmeling) voor deze betrokkenen beschikbaar gesteld worden op het Platform totdat voor het goed in kwestie de status ‘delivered’ vermeld wordt.

De chauffeur gaat ermee akkoord dat de chat berichten die via de bringr applicatie verstuurd worden tussen de verzender, chauffeur en eventueel bestemmeling gezien kunnen worden door de beheerders van het platform en dat deze berichten bij betwisting gebruikt kunnen worden.

Indien de verzoeker, de verzender, de chauffeur of de bestemmeling (of hun betrokken personeelsleden) niet wenst dat zijn/haar persoonsgegevens voor die doeleinden gebruikt en/of meegedeeld worden, kan hij/zij dat op elk moment schriftelijk aan bringr meedelen. De verzoeker, de verzender, de chauffeur en de bestemmeling beschikt eveneens over een inzage- en correctierecht van zijn persoonsgegevens. Hij/zij kan deze rechten uitoefenen mits hij een gedateerd, ondertekend en schriftelijk verzoek stuurt naar bpost (bringr), Muntcentrum, 3de verdieping, 1000 Brussel.

De privacyverklaring (link op onze website) maakt integraal deel uit van deze Algemene Voorwaarden.

bringr gebruikt geen cookies in de app maar houdt wel data in local storage op het device.

Art. 13 Varia

De eventuele nietigverklaring van één of meerdere clausules van deze overeenkomst of delen van deze overeenkomst of clausules, houdt niet de nietigverklaring van de hele overeenkomst in, doch slechts van het getroffen gedeelte.

De partijen mogen, onverminderd het recht van bringr om een onderaannemer haar verbintenissen te doen uitvoeren, de rechten en plichten die voortvloeien uit deze overeenkomst, niet overdragen aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. bringr mag echter op elk ogenblik de overeenkomst overdragen aan één van zijn verbonden vennootschappen.

Geschillen over of met betrekking tot deze overeenkomst waarover geen minnelijke schikking kan worden getroffen, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken te Brussel.

Deze overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht.

De partijen verbinden zich ertoe om de vertrouwelijke technische en commerciële informatie waarvan ze kennis krijgen in het kader van de uitvoering van deze overeenkomst, volstrekt vertrouwelijk te houden ten aanzien van derden. Dat is echter niet van toepassing op de informatie waarvan de verspreiding vereist is krachtens een wet, reglement of gerechtelijke beslissing.